Το ATTIKO ΚΕΚ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Βασικές Έννοιες ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων» στις Σάπες, οδός Ξενοφώντος 25, τηλ 2532021032.

Περιγραφή προγραμμάτων κατάρτισης

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών, εκ των οποίων οι 30 ώρες αφορούν σεμιναριακού τύπου εκπαίδευση, με φυσική παρουσία των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων σε πιστοποιημένες αίθουσες πληροφορικής, ενώ οι 70 ώρες θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσα από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) του ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΚ.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΚ για τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης, βασίζεται στο λογισμικό MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), ενός από τα πιο προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System (LMS), που είναι διαθέσιμα σήμερα.

Για κάθε τμήμα κατάρτισης, θα δημιουργηθεί ένας εικονικός χώρος μάθησης (e-learning platform) με πρόσβαση μέσα από την ιστοσελίδα του Ο.Σ.Τ.Κ., http://elearn.attikokek.gr/

Η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης του ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΚ παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στους καταρτιζόμενους του έργου στα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα:

 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Εφαρμογές στο Διαδίκτυο
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας
 • Προετοιμασία για την Αγορά Εργασίας

Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι της εταιρείας ilearn, έχει αποδοθεί πλήρως στην ελληνική γλώσσα και είναι αλληλεπιδραστικό και επαναχρησιμοποιήσιμο.  Το περιεχόμενο είναι δομημένο με τη μορφή αντικειμένων μάθησης και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του επιλεγμένου προτύπου πιστοποίησης, όπως προκύπτουν από τις προδιαγραφές που θέτει ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • άνεργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) και
 • σε πτυχιούχους  ΑΕΙ και ΤΕΙ (οι οποίοι, λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στην περίπτωση αυτή, βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους με δήλωση του Νόμου 1599/86

Εκπαιδευτικό επίδομα

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης (ασύγχρονης και κλασικής κατάρτισης).

Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης (ασύγχρονης και κλασικής κατάρτισης) ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ευρώ μικτά.

Εκπαιδευτές και συνεργαζόμενοι φορείς

Όλοι οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων ενταγμένοι στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» του ΕΟΠΠΕΠ ενώ έχουν μακρόχρονη εμπειρία στην κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής.

Το ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΚ συνεργάζεται με μια από τις μεγαλύτερες και αναγνωρισμένες εταιρείες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, την I-skills. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με την αξιοπιστία και τη σιγουριά ενός έγκυρου και επίσημα αναγνωρισμένου από το δημόσιο και το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού γνώσεων πληροφορικής.

Διαδικασία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσετε στην Γραμματεία του ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΚ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (παρέχεται από το ΚΕΚ)
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας
 • Παραπεμπτικό από τον ΟΑΕΔ
 • Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από το ΚΕΚ)
 • Μια μικρή φωτογραφία

funding_eye